اخبار و رویدادها

اخبار و رویدادها

گروه دوگان
(1819)

ویرایش های جدید در شرکت دوگان

مراحل نرم افزار و نام گذاری آن درشرکت دوگان برای تهیه یک ویرایش خاص Alpha : اولين نسخه تهيه شده توسط شرکت دوگان و پس از برطرف سازی مشکلات نرم ا

تعداد:11
2