اتصال ایمیل به اوت لوک

اتصال ایمیل به اوت لوک
تاریخ انتشار : تعداد نمایش : 1030

در این بخش قصد داریم روش اتصال ایمیل وب سایت را بهOutlook را توضیح بدهیم به این منظور مراحل زیر را طی کنید

1. برنامه اوت لووک را باز می کنیم

2. آگر برای اولین بار این برنامه را باز کرده باشید حتما با پنجره زیر روبرو خواهید شد . در غیر این

صورت می توانید با انتخاب گزینه File و سپس انتخاب Add Account این صفحه را ببینید

اموزش OUTLOOK

3. پس از انتخاب گزینه NEXT به صفحه دوم رفته و صقحه گزینه YES را انتخاب نموده و سپس به صفحه بعدی می رویم

3. در این صفحه گزینهManual setup or additional server Typeرا انتخاب می کنیم همانند شکل


 4.  در پنجره زیر اطلاعات کاربر را بصورت زیر وارد کنید:

 You Name:  یک ناماختیاریبرای ایمیل خود انتخاب می کنید

Email Address:  آدرس ایمیل خود را بهصورت کاملدر این بخش وارد می کنیم  

Account Type:  برای این گزینه مقدارIMAPیاPOP3را انتخاب می کنیم

 :Incoming mail server در صورتی کهPOP3 را انتخاب کرده باشید می بایست در

این کادر عبارتPOP.WebSitename و اگرIMAPرا انتخاب کرده باشید

عبارتIMAP.Websitename  را درج نمایید

(منظور از WebsiteName نام دامنه وب سایت شما می باشد)

SMTP: در این کادر نیز می بایست عبارتSMTP.wevsitename

INFO: در این کادر نیز می بایست ایمیل خود رابصورت کامل وارد نمایید

 Password:پسورد ایمیل خود را در این بخش وارد نمایید


سپس از ورود اطلاعات مربوط به ایمیل وب سایت حال می بایست با انتخابگزینهMore Settingکه کادر قرمز رنگ در عکس بالا مشاهده می کنید وارد بخش تنظیمات ایمیل می شویم

در این صفحه تب دوم را انتخاب نموده سپس تیک مربوط را زده و در کادر یورزنیم و پسورد ایمیل خود را وارد

نمایید همانند شکل زیر

سپس تب سوم را انتخاب نموده و براساس مقادیر زیرPORTوSMTPرا تنظیم نماییدهمانند شکل زیر

SMTP

PORT

نوع ایمیل

25

110

POP3

25

143

IMAP

 

سپس با انتخاب گزینه Ok این پنجره را بسته سپس گزینه Next (همانند شکل زیر را انتخاب می نماییم)

با انتخاب این گزینه OUTLOOK به اینترنت وصل شده و اطلاعات وارده شما را بررسی می کند در صورت

صحت ورود اطلاعات با صفحه زیر را مشاهده می کنید این صفحه بیانگر این است که شما می توانید

از اوت لوک خود جهت بررسی ایمیل استفاده نمایید.


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی